Beste klant of deelnemer aan een van mijn trainingen,

 

In deze algemene voorwaarden hebben we vastgelegd wat jouw en mijn rechten en plichten zijn. Als je deelneemt aan een van mijn trainingen en er is een probleem waarover je niets kan vinden in deze algemene voorwaarden, neem je dan even contact met mij op? Dan zoeken we samen een oplossing.

 

Als je in deze tekst een van deze woorden ziet staan, dan wordt daar formeel dit mee bedoeld:
Ik: Saskia Oomkes-Smits in mijn bedrijf Elvira Transformatie ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 83613145, en gebruiker van deze algemene voorwaarden.
Jij: de natuurlijke- of rechtspersoon die een training, een coachtraject volgt of andere overeenkomst aangaat met mij.
Training: Alle vormen van informatieoverdracht van mij aan jou, zowel online als offline, in groepsverband of individueel. Hier vallen dus ook de individuele coaching sessies onder.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten en overige rechtsbetrekkingen tussen jou en mij.

Aanbod: Ik doe een aanbod op de website, via Webinars en op andere manieren.
Aanbiedingen zijn geldig voor de tijd die in het aanbod wordt aangegeven, daarna niet meer.

Overeenkomst: De overeenkomst komt tot stand wanneer je akkoord gaat met een aanbieding of offerte, als je de overeengekomen vergoeding betaald hebt.
Ik neem voor deze overeenkomst een inspanningsverplichting op me, maar geef geen garantie over het bereiken van het beoogde resultaat.
Als het nodig is, mag ik de overeenkomst (mede) door een derde laten uitvoeren. 
Als het nodig is om de overeenkomst te veranderen, geef ik dat op tijd en vóór ingang van de verandering door.

Trainingen: Je kunt tegen betaling een (online) training volgen bij mij, zowel live als op de Elvira Academie.
Toegang tot het programma is persoonlijk. Dus je mag je inloggegevens en de materialen uit het programma niet met anderen delen. Ook live sessies zijn alleen voor jou toegankelijk.
Je kunt pas na betaling deelnemen aan een programma.
Je moet een internetverbinding hebben om het programma te kunnen volgen. Ik ben niet aansprakelijk voor schade of gemiste trainingsonderdelen doordat je niet de juiste apparatuur of internetverbinding hebt.
De training kan gevolgd worden op de momenten die je zelf kiest. Als je 1op1-begeleiding bent overeengekomen, spreken jij en ik samen de data af voor de begeleiding. Een afspraak kun je tot 24 uur van te voren kosteloos verzetten, daarna worden annuleringskosten (30 %) in rekening gebracht.

Vergoeding en betaling: Betaling moet gedaan zijn voordat het programma / de afspraak start. Dit kan via de site. Na betaling ontvang je een factuur. Alle prijzen zijn inclusief BTW.

Ontbindingsrecht / Annuleringsperiode

Als klant heb je het recht de overeenkomst zonder opgaaf van reden te ontbinden binnen 14 dagen na inschrijving. In het geval van een dienst of een levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager wordt geleverd, binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. Binnen deze periode ontvang je je investering volledig terug. Na de termijn van 14 dagen is het niet mogelijk om je deelname te annuleren en daarbij je investering terug te ontvangen. Je komt hier expliciet overeen dat artikel 7:408 lid 1 van het BW niet van toepassing is en dat tussentijdse opzegging niet mogelijk is.

 

Procedure van annuleren

Indien je gebruik wenst te maken van het ontbindingsrecht dien je dit binnen de bedenktijd per e-mail aan Saskia Oomkes-Smits via info@elviratransformatie.nl te vermelden. Je ontvangt hierop een bevestiging per e-mail van ontvangst. Hierna zal je toegang tot het cursusmateriaal, de Academie en de online community worden geannuleerd en alle geplande mails rondom de training worden niet meer verzonden. Je ontvangt na annulering een creditfactuur voor je eigen administratie en binnen veertien dagen ontvang je je investering terug op het gewenste bankrekeningnummer.

Bij vragen rondom de annulering kun je terecht bij mij via info@elviratransformatie.nl .

 

Aansprakelijkheid

Ik ben niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, Iedere overeenkomst tussen Elvira Transformatie en de klant is te typeren als een inspanningsovereenkomst. Elvira Transformatie kan als gevolg nimmer aansprakelijk worden gesteld voor niet behaalde resultaten.  De klant is en blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het uitvoeren van handelingen zoals opgedaan tijdens een traject of online Webinar. Indien Elvira Transformatie onverhoopt hetgeen bepaald in artikel toch aansprakelijk wordt gesteld, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal 1 maal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Dit bedrag is niet hoger dan €1.500,– en in ieder geval te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat de verzekeraar in het betreffende geval aan Elvira Transformatie uitkeert. Wanneer sprake is van een duurovereenkomst, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de laatst betaalde factuur door klant. Elvira Transformatie dan alleen aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade dient men uitsluitend te verstaan:

• de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;

• de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Elvira Transformatie aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Elvira Transformatie toegerekend kunnen worden;

• redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in dit artikel. 

 

Elvira Transformatie sluit iedere aansprakelijkheid uit voor indirecte schade die geleden wordt door het gebruik van door Elvira Transformatie geleverde diensten en/of producten, met uitzondering van situaties waarin de schade te wijten is aan opzet aan de kant van Elvira Transformatie. Elvira Transformatie is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor: gevolgschade, schade door gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, gederfde winst en voor schade ontstaan door verlies van datagegevens bij het uitvoeren van de overeenkomst. Klant vrijwaart Elvira Transformatie voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatige, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan contractant geleverde producten en diensten van Elvira Transformatie

 

Onderbreking van de diensten en overmacht

Elvira Transformatie is niet gehouden aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. Indien de overmacht gedurende een termijn van 60 dagen blijft voortbestaan, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt dan naar verhouding afgerekend. Elvira Transformatie is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar Elvira Transformatie weinig of geen invloed op kan uitoefenen. Elvira Transformatie kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit een situatie waarin de tekortkoming te wijten is aan een derde partij met wie een Elvira Transformatie overeenkomst is aangegaan. Naast het bepaalde in is onder overmacht zeker te verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie is aangenomen. Bij overmacht heeft Elvira Transformatie ter keuze het recht om de termijn van levering met de duur der overmacht te verlengen of de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, te ontbinden zonder dat Elvira Transformatie in welke vorm dan ook gehouden is tot voldoening van enige schadevergoeding, behoudens krachtens het bepaalde in artikel 78 Boek 6

 

Hopelijk is alles duidelijk zo. Zo niet, laat het me dan alsjeblieft weten door te mailen naar info@elviratransformatie.nl.

Ik hoop je binnenkort online te ontmoeten.

 

www.Elviratransformatie.nl – Elvira Transformatie – Saskia Oomkes-Smits – info@elviratransformatie.nl – Billitonstraat 23 – 3312SB- Dordrecht

KvK 83613145 – BTW NL136247799B02

 

 

Deze algemene voorwaarden zijn ook hier te vinden.

 

Geïnteresseerd geraakt?

Meld je nu aan voor 10x Beter Slapen